MITSUBISHI K3A, MITSUBIAHI K3B, MITSUBISHI K3C HYDRAULISCHEN ZAHNRADPUMPEN